ARTYKUŁY:

Kolekcjon­er / Duża czarna i jej fan

Pły­ta winy­lowa jest najlep­szym i najbardziej trwałym nośnikiem w his­torii fono­grafii – mówi Mieczysław Stoch. Kolekcjonowa­niu winyli poświę­cił całe życie. Jak pow­stała najwięk­sza i najlep­sza kolekc­ja płyt winy­lowych w Europie Środ­kowo-Wschod­niej? To nie jest piwni­ca, jakich …

Czy­taj dalej 

Sam­pler: Talk­ing Heads

Born Under Punch­es (The Heat Goes On) [Zrodzeni w gradzie pięś­ci (a napię­cie rośnie)] Remain in Light, wydana przez zespół Talk­ing Heads w 1980 roku, a nagry­wana we współpra­cy z Bri­anem Eno, to jed­na z najważniejszych i …

Czy­taj dalej 

Świątecz­na pocztówka od Toma Waitsa

Mieszkań­cy aus­tri­ack­iego Obern­dor­fu nie spodziewali się, że zostaną tak mile zaskoczeni, gdy tłum­nie staw­ili się na paster­ce w Wig­ilię 1818 roku. Ich pro­boszcz Joseph Mohr wraz z Franzem Gru­berem, miejs­cowym organ­istą, przy­go­tował dla nich niespodziankę …

Czy­taj dalej 

Rym­cimpym­cim w służ­bie świąt

Mniej więcej z początkiem grud­nia co roku w stac­jach radiowych, mar­ke­tach i każdej innej przestrzeni, w której tylko zna­j­du­ją się głośni­ki, rozbrzmiewa pieśń o tym, czego na świę­ta prag­nie Mari­ah Carey. Nie tylko ona „umi­la” …

Czy­taj dalej 

Prezen­town­ik NCPP

Do świąt zostało już niewiele, dlat­ego dla wszys­t­kich lubią­cych czekać do ostat­niej chwili, żeby nie powiedzieć spóź­nial­s­kich 😉 mamy kil­ka prezen­towych propozy­cji. Oczy­wiś­cie muzy­cznych, żeby w te świę­ta nie zabrakło pięknych chwil i melodii. 1. „Ilus­trowana …

Czy­taj dalej 

Izabela Tro­janows­ka – fak­ty i mity

Kil­ka razy zdarzyły mi się sytu­acje, że zobaczyłem zna­jomą twarz i już chci­ałem się ukłonić, gdy nagle zdawałem sobie sprawę, że to nie mój zna­jomy, ale oso­ba znana z telewiz­ji. W ostat­niej niemal chwili, z …

Czy­taj dalej 

Gus­ta i guściki

Mam kolegę. Ów kole­ga ma nie tak znowu rzad­ką w naszym nar­o­dzie przy­padłość, że po wyp­i­ciu sub­stancji płyn­nych zaw­ier­a­ją­cych pro­cen­ty lubi sobie pośpiewać. I nie było­by w tym pro­ced­erze nic zdrożnego, gdy­by reper­tu­ar nie zawierał …

Czy­taj dalej 
grafika: Kamil Pieśniwski

Rewia, get­to i Hollywood

Z całą stanow­c­zoś­cią moż­na stwierdz­ić, że dwudziestole­cie między­wo­jenne, a tym samym wszys­tko, co z nim związane, ponown­ie wkradło się do pop­kul­tu­ry i zado­mow­iło na dobre. Modę na wszys­tko, co „retro”, z pewnoś­cią pomogła rozpropagować serialowa …

Czy­taj dalej 

Winy­lowa gorączka

Wraz z urodze­niem się mej latorośli skończyć się miał świat, jaki znam. Dosłown­ie wszys­tko miało leg­nąć w gruzach lub przy­na­jm­niej zostać odłożone na później. Wydat­ki na drob­ne przy­jem­noś­ci miały stać się wydatka­mi na pieluchy, ubran­ka i …

Czy­taj dalej 

Damon Albarn i kamień filozoficzny

Szara uli­ca, ceglany blok typowy dla bry­tyjskiej zabu­dowy. Staty­cz­na kam­era, pędzące samo­chody. Ostat­nie uję­cie zdradza drob­ny szczegół: napis „John Dee House”. W opozy­cji do wiz­ji pada­ją pełne niepoko­ju słowa o hura­ganach, tor­nadzie, ogniu bożym, lewitacji …

Czy­taj dalej 

Umarł rock, niech żyje jazz?

Taki tytuł to czys­ta prowokac­ja. Ale to również zaprosze­nie do dyskusji, zwróce­nie uwa­gi na pewien pro­ces, który – być może – dokonu­je się na naszych oczach (uszach?). Bo czy w nieustan­nie ogłaszanej śmier­ci muzy­ki rockowej …

Czy­taj dalej 
MIC Zbigniew Wodecki

Zbig­niew, o którym nikt nie słyszał

Wyobraź­cie sobie artys­tę, którego zna w Polsce niemal każdy. A to wykony­wał piosenkę z czołów­ki baj­ki z okre­su waszego dziecińst­wa, a to śpiewał kic­zowaty hit o plaży nudys­tów koń­ca PRL-owskiej epo­ki. Mogliś­cie też – chcąc …

Czy­taj dalej 

Muzy­ka, która jest skońc­zona, jest muzyką martwą

O tym, że EABS to aktu­al­nie jeden z najlep­szych i najm­niej przewidy­wal­nych składów kon­cer­towych w Polsce, nie trze­ba przekony­wać niko­go, kto choć raz pojaw­ił się na kon­cer­cie nadziei pol­skiego jaz­zu. Kiedy w lutym wrocławs­ki zespół grał …

Czy­taj dalej 

Sam­pler: Nina Simone

Mis­sis­sip­pi God­dam [Cholerne Mis­sisipi] Ostat­nie miesiące w Stanach Zjed­noc­zonych to ponow­na eskalac­ja prob­lemów na tle rasowym, obec­nych w tym kra­ju od zara­nia jego prawnej pod­miotowoś­ci i nigdy tak naprawdę nie rozwiązanych. Ruch Black Lives Mat­ter wstrząsa …

Czy­taj dalej 

Cza­sem uko­je­nie, cza­sem paranoje

Tru­izmem stało się stwierdze­nie, że pol­s­ki rap przeży­wa rene­sans. To w zasadzie pełne prze­ję­cie wszys­t­kich seg­men­tów branży rozry­wkowej. Plat­formy streamin­gowe, reklamy, ścież­ki dźwiękowe, moda, lifestyle, por­tale społecznoś­ciowe. Bank nie tyle rozbity, co wysad­zony w powi­etrze. Lata …

Czy­taj dalej