ZALECA SIĘ:

Zestaw­ie­nie muzy­czne 2020

Przed­staw­iamy Państ­wu kil­ka albumów wydanych w 2020 roku. Zrezyg­nowal­iśmy z obsz­ernego rankingu z kilku względów, a jed­nym z nich jest osobli­wa wyjątkowość mija­jącego roku, w której efek­cie pewne pre­miery zostały prze­sunięte, nie mówiąc już o …

Czy­taj dalej 

Zale­ca się #2

Killer Mike i El‑P, znani szerzej jako Run the Jew­els, od lat udowad­ni­a­ją, że nie tylko for­ma ma znacze­nie. Ich najnowszy album to żywy dowód na to, że rap może jeszcze nieść ze sobą treści …

Czy­taj dalej 

Zale­ca się #1

Nieprzy­pad­kowo na okład­ce Ran­dom desire pojaw­ia się zwrot „shot on loca­tion”, który bardziej kojarzy się z kręce­niem fil­mu niż nagry­waniem pły­ty. Od otwier­a­jącej, zaskaku­ją­co rados­nej Pan­tomimy, przez melan­choli­jne Mar­ry me, aż po zamyka­jące, oniryczne Slow pan Dul­li opowiedzi­ał znowu podob­ną mroczną …

Czy­taj dalej