PODCASTY / VIDEO:

DWP: Koli „Szem­rany”

Agniesz­ka Szy­dłows­ka i szem­rane opowieś­ci zespołu Koli, czyli słów kil­ka o przeszłoś­ci, muzyce twor­zonej w poprzek nowoczes­noś­ci i pewnej wypraw­ie po mleko…

Czy­taj dalej 

DWP: Break­out „Blues”

W kole­jnej odsłonie „Dźwięków wielkiej pły­ty” Bartek Chacińs­ki o tym, dlaczego to „Blues” grupy Break­out wycz­er­pu­je znacze­nie słowa „kul­towy” w pol­skiej muzyce i co mogą znaleźć na tej pły­cie fani indie roc­ka z całego świata.

Czy­taj dalej 

DWP: Brod­ka „Gran­da”

Ist­na „Gran­da”! Agniesz­ka Szy­dłows­ka z pasją opowia­da o kul­towej już pły­cie Moni­ki Brod­ki, z której garś­ci­a­mi czer­pią stac­je radiowe, a która jest zarazem wspani­ałą opowieś­cią o sile zmi­an i wymyśla­niu siebie na nowo.

Czy­taj dalej 

DWP: Klaus Mitffoch

Jak wyobraz­ić sobie punk? Za co fani alter­naty­wy powin­ni dziękować smut­ne­mu Gen­er­ałowi? To tylko niek­tóre z zagad­nień, które roz­jaśni dla nas Jarek Szubrycht, opowiada­jąc o kul­towej pły­cie Klaus Mitf­foch. Zapraszamy!

Czy­taj dalej 

DWP: Łona „Nic dziwnego”

n Wyobraź­nia lit­er­ac­ka, lek­ka beka z rap­erów i celne społeczne obserwac­je, czyli Łona w opowieś­ci Bart­ka Chacińskiego.

Czy­taj dalej 

DWP: Zamil­s­ka „Uncov­ered”

W kole­jnym odcinku pro­gra­mu „Dźwię­ki wielkiej pły­ty” Agniesz­ka Szy­dłows­ka opowia­da o fenome­nie ZAMILSKIEJ, hip­no­ty­cznych kon­cer­tach i wol­cie styl­isty­cznej, którą niesie album UNCOVERED

Czy­taj dalej 

Wywiad Agniesz­ki Szy­dłowskiej z Melą Koteluk i Bartkiem Wąsikiem

Agniesz­ka Szy­dłows­ka: To pier­wszy wywiad, jakiego udzielili nt. nowego, wspól­nego albu­mu „Astrono­mia poe­ty. Baczyńs­ki”. Jest to zarazem niepow­tarzal­na okaz­ja, by zobaczyć, jaką relację mają Mela Koteluk i Bartek Wąsik. Zbu­dowali ją inaczej, niż zazwyczaj artyś­ci i …

Czy­taj dalej 

DWP: Marek Grechuta/ Anawa „Korowód”

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzy­ki. Tym razem Piotr Stel­mach, za sprawą Mar­ka Grechuty i zespołu Anawa, zabiera nas w …

Czy­taj dalej 

DWP: Jacaszek „Pieśni”

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzy­ki. W kole­jnym odcinku „Dźwięków wielkiej pły­ty” zaprasza­my na opowieść Agniesz­ka Szy­dłows­ka o pły­cie „Pieśni” …

Czy­taj dalej 

DWP: Muchy „Ter­ro­ro­mans”

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzy­ki. W kole­jnym odcinku „Dźwięków wielkiej pły­ty” zaprasza­my na opowieść Pio­tra Stel­macha o pły­cie „Ter­ro­ro­mans” …

Czy­taj dalej 

DWP: The Very Pol­ish Cut-Outs

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzy­ki. Agniesz­ka Szy­dłows­ka zabiera nas w podróż do krainy zapom­ni­anych pol­s­kich piosenek, które za pośrednictwem …

Czy­taj dalej 

DWP: Repub­li­ka „Nowe sytuacje”

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzyki.W kole­jnym odcinku „Dźwięków wielkiej pły­ty” zaprasza­my na opowieść Pio­tra Stel­macha o pły­cie „Nowe sytuacje” …

Czy­taj dalej 

DWP: Moles­ta „Skan­dal”

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzy­ki. Dziś przed­staw­iamy wam album „Skan­dal” Moles­ta Ewenement.

Czy­taj dalej