WYWIADY:

Kul­tura dla wszystkich

W Sali Kam­er­al­nej NCPP panu­je półm­rok, delikatne snopy światła pada­ją na pustą scenę. Nie sły­chać pom­ruków i chrząknięć pub­licznoś­ci, bo to kon­cert cza­su pan­demii, oznac­zony metką „on-line”. Zza czarnej kotary wyła­ni­a­ją się artyś­ci. Światło­cień, a …

Czy­taj dalej 
Hubert „Spięty” Dobaczewski

Musi się utrząść, utrzeć, ułożyć

Cholera, dawno już nie było wojny, nie było jakiejś zaw­ieruchy. Jeśli dane nam będzie trwać jako naród, to przetr­wamy. A kom­pleksy? zawsze są, ale, mam wraże­nie, u nas jak­by biorą cza­sem górę. Prze­cież przez całe …

Czy­taj dalej 

Miniatu­ry Cza­su Pandemii

„Żyję w ciągłym przeczu­ciu, że to jest przeło­mowy czas, że czegoś nam za chwilę zabraknie. Moż­na to odnieść do sytu­acji eko­nom­icznej lub eko­log­icznej, nie mówiąc o rzeczy­wis­toś­ci, w której się ter­az znaleźliśmy. Kiedy patrzę na …

Czy­taj dalej 

Jeszcze będzie przepięknie

Kiedy zas­tanaw­iałem się, kto w cza­sach pan­demii mógł­by w najpełniejszy sposób opowiedzieć o branży muzy­cznej, jej prob­lemach i wyzwa­ni­ach, przed który­mi stoi, przyszedł mi do głowy właśnie Robert Gajew­s­ki. Pra­cown­ik Kayaxu i menadżer Smo­li­ka, Keva …

Czy­taj dalej