NAJNOWSZE:

Świątecz­na pocztówka od Toma Waitsa

Mieszkań­cy aus­tri­ack­iego Obern­dor­fu nie spodziewali się, że zostaną tak mile zaskoczeni, gdy tłum­nie staw­ili się na paster­ce w Wig­ilię 1818 roku. Ich pro­boszcz Joseph Mohr wraz z Franzem Gru­berem, miejs­cowym organ­istą, przy­go­tował dla nich niespodziankę …

Czy­taj dalej 

Rym­cimpym­cim w służ­bie świąt

Mniej więcej z początkiem grud­nia co roku w stac­jach radiowych, mar­ke­tach i każdej innej przestrzeni, w której tylko zna­j­du­ją się głośni­ki, rozbrzmiewa pieśń o tym, czego na świę­ta prag­nie Mari­ah Carey. Nie tylko ona „umi­la” …

Czy­taj dalej 

Prezen­town­ik NCPP

Do świąt zostało już niewiele, dlat­ego dla wszys­t­kich lubią­cych czekać do ostat­niej chwili, żeby nie powiedzieć spóź­nial­s­kich 😉 mamy kil­ka prezen­towych propozy­cji. Oczy­wiś­cie muzy­cznych, żeby w te świę­ta nie zabrakło pięknych chwil i melodii. 1. „Ilus­trowana …

Czy­taj dalej 

DWP: Break­out „Blues”

W kole­jnej odsłonie „Dźwięków wielkiej pły­ty” Bartek Chacińs­ki o tym, dlaczego to „Blues” grupy Break­out wycz­er­pu­je znacze­nie słowa „kul­towy” w pol­skiej muzyce i co mogą znaleźć na tej pły­cie fani indie roc­ka z całego świata.

Czy­taj dalej 

Izabela Tro­janows­ka – fak­ty i mity

Kil­ka razy zdarzyły mi się sytu­acje, że zobaczyłem zna­jomą twarz i już chci­ałem się ukłonić, gdy nagle zdawałem sobie sprawę, że to nie mój zna­jomy, ale oso­ba znana z telewiz­ji. W ostat­niej niemal chwili, z …

Czy­taj dalej 

Zna­jdź nas

Pole­camy

Wydaw­ca

Wspar­cie

Logo Opole