NAJNOWSZE:

Gas­tro­fo­nia

Wokół stołu tworzy się wspól­no­ta, a jej członkowie zaczy­na­ją mówić wspól­nym językiem. To język znanych od dziecińst­wa potraw, smaków, zapachów, kon­sys­tencji. Jesteśmy z pierogów, żurku, bigo­su, serni­ka i makow­ca i cóż, że w lodów­ce hummus …

Czy­taj dalej 

Zale­ca się #1

Nieprzy­pad­kowo na okład­ce Ran­dom desire pojaw­ia się zwrot „shot on loca­tion”, który bardziej kojarzy się z kręce­niem fil­mu niż nagry­waniem pły­ty. Od otwier­a­jącej, zaskaku­ją­co rados­nej Pan­tomimy, przez melan­choli­jne Mar­ry me, aż po zamyka­jące, oniryczne Slow pan Dul­li opowiedzi­ał znowu podob­ną mroczną …

Czy­taj dalej 

Gra muzy­ka

Wraz z uderze­niem wirusa muzy­ka grana na żywo zamarła. Przy­na­jm­niej ta w klubach, salach kon­cer­towych i na fes­ti­walach. Logisty­ka setek tras kon­cer­towych wykon­ała salto i w zasadzie nie wylą­dowała. Sta­diony, które częs­to latem zamieni­a­ją się …

Czy­taj dalej 

Koron­akro­ni­ka i futurolo

Wczo­ra­jszy kosz­mar dzisiejszą rzeczy­wis­toś­cią, a to, co jeszcze miesiąc temu wydawało się niemożli­we i każdy, abso­lut­nie każdy powiedzi­ał­by: „nie no, nie ma szans”, dziś jest zupełnie realne. Dlat­ego zapraszam na koron­akro­nikę oraz muzy­czne gdy­ban­ie połączone …

Czy­taj dalej 

Miniatu­ry Cza­su Pandemii

„Żyję w ciągłym przeczu­ciu, że to jest przeło­mowy czas, że czegoś nam za chwilę zabraknie. Moż­na to odnieść do sytu­acji eko­nom­icznej lub eko­log­icznej, nie mówiąc o rzeczy­wis­toś­ci, w której się ter­az znaleźliśmy. Kiedy patrzę na …

Czy­taj dalej 

Zna­jdź nas

Pole­camy

Wydaw­ca

Wspar­cie

Logo Opole