Rym­cimpym­cim w służ­bie świąt

Mniej więcej z początkiem grud­nia co roku w stac­jach radiowych, mar­ke­tach i każdej innej przestrzeni, w której tylko zna­j­du­ją się głośni­ki, rozbrzmiewa pieśń o tym, czego na świę­ta prag­nie Mari­ah Carey. Nie tylko ona „umi­la” nam czas. Niek­wes­t­ionowanym królem jest oczy­wiś­cie gru­pa Wham i prze­bój Last Christ­mas – wraz z końcem listopa­da Face­book przy akom­pa­ni­a­men­cie dzwonków i key­boar­du przy­pom­i­na opowieść o tym, jakim niefra­sobli­wym głupcem był George Michael. W tym roku, tak dzi­wnym i jedynym w swoim rodza­ju, zakupy są trochę utrud­nione, ale jed­no się nie zmienia – Christ­mas son­gi, czyli piosen­ki świąteczne w wyda­niu „bard­zo pop”, które czy chcesz, czy nie chcesz, będą ci towarzyszyć.

W kra­ju nad Wisłą, tak miłu­ją­cym prze­cież trady­cję, wydawać by się mogło, że w oczeki­wa­niu na pier­wszą gwiazd­kę wszyscy nucą na zmi­anę Miz­erną cichąJezus malusień­ki. No, może tu, na Opol­szczyźnie, jeszcze Cichą noc, ale okazu­je się, że tak jak w resz­cie kra­ju wraz z końcem Wszys­t­kich Świę­tych znicze zamieni­ane są na choin­ki, girlandy, świateł­ka i mikoła­je, którym towarzyszą wgryza­jące się w ucho piosen­ki. Chlub­nym przykła­dem utworów skro­jonych spec­jal­nie na potrze­by świąt mógł­by być „trójkowy karp”, ale, że tak powiem, ciszej nad tą trum­ną. Myli się jed­nak ten, kto uważa, że na tym koniec – piosenek świątecznych ci w popie dostatek, dlat­ego poniżej zapraszam na krót­ki przegląd – raz lep­szych, raz gorszych – „pas­torałek kap­i­tal­iz­mu”. Ho, ho, ho!

Run DMC
Christ­mas in Hollis

Jed­na z piosenek świątecznych, która nie brz­mi jak typowa piosen­ka świątecz­na. Odpowiedzial­ni za ów pro­ced­er są Run DMC, czyli jeden z pier­wszych, a na pewno najważniejszych zespołów rapowych. Christ­mas in Hol­lis nagrany został nie tylko z okazji świąt, ale także po to, by wesprzeć Olimpiadę Spec­jal­ną w 1987 roku. Na albu­mie A Very Spe­cial Christ­mas zaśpiewali m.in.: Sting, Whit­ney Hous­ton, Bruce Spring­steen, U2 i Madon­na, ale to Run DMC skradł cały show.

The Dark­ness
Christ­mas Time

„Świąteczne zło” w czys­tej postaci podane w pastis­zowej wer­sji. Jak więk­szość twór­c­zoś­ci Bry­tyjczyków, z tą różnicą, że tym razem dodano – jak­by tego było mało – dzwonecz­ki i chór dziecięcy.

Cee­Lo Green feat. The Muppets
All I Need Is Love

Jed­na dru­ga due­tu Gnars Barkley, który z cza­sem rozpoczął kari­erę solową. Z takim głosem to była kwes­t­ia cza­su, ale że w świę­ta zaw­iedzie go to do Mup­petów? Kto by przypuszczał.

Queen
Thank God It’s Christmas

Moż­na powiedzieć, że to jeden z wielu hitowych utworów grupy Queen, ale to coś więcej: „ejtisy” i świę­ta w pigułce. Luki­er, duu­użo lukru.

James Brown
San­ta Claus Go Straight to the Ghetto

Utwór z 68., więc żadne tam odci­nanie kuponów i zara­bi­an­ie. Jak pod­powia­da tytuł, piosen­ka mówi o świę­tach w dziel­ni­cach biedo­ty, a jak przys­tało na Brow­na – całość utrzy­mana w este­tyce funk. San­ta Claus Go Straight to the Ghet­to napisany został wspól­nie, przy udziale innego czarnoskórego pieś­niarza, Han­ka Ballarda.

John and Yoko, The Plas­tic Ono Band with the Harlem Com­mu­ni­ty Choir Hap­py Xmas (War Is Over)

Sko­ro jesteśmy już przy pieś­ni­ach zaan­gażowanych, to chy­ba jeden z najbardziej znanych utworów w tej dziedzinie. Związany był z więk­szą akcją, którą dziś nazwal­ibyśmy hap­peningiem. Mimo pon­ad 50 lat i pow­iąza­nia z wojną w Wiet­namie, nadal aktualny.

Band Aid
Do They Know It’s Christ­mas (1984)

Utwór nagrany dzię­ki dzi­ałan­iom Boba Geld­o­fa. Akc­ja była oczy­wiś­cie rozwinię­ciem Live Aid – pier­wszego tak dużego, także w dzie­jach telewiz­ji, co było novum, kon­cer­tu chary­taty­wnego. W składzie m.in. David Bowie, Sting, Elton John, Bono, George Michael, Fred­die Mer­cury i wielu, wielu innych.

Band Aid
Do They Know It’s Christ­mas (2014)

Po lat­ach utwór został nagrany ponown­ie. Oprócz niek­tórych przed­staw­icieli „starej gwardii” – wiele nowych twarzy i głosów, by wymienić tylko Eda Sheerana.

David Bowie and Bing Crosby
Lit­tle Drum­mer Boy / Peace on Earth

David Bowie jest chy­ba najczęś­ciej wys­tępu­ją­cym artys­tą w tym zestaw­ie­niu. Tutaj w due­cie wyjątkowo nobil­i­tu­ją­cym – z Bingiem Cros­bym. Panowe prze­r­o­bili wspól­nie jed­ną z najpop­u­larniejszych anglosas­kich piosenek świątecznych.

AC/DC
Mis­tress for Christmas

Świę­ta po aus­tral­i­jsku, czyli Christ­mas song według AC/DC. W grun­cie rzeczy nie odb­ie­ga od pozostałych dokon­ań grupy oraz – co warte pod­kreśle­nia – udało się obe­jść bez dzwoneczków.

Bob Dylan
Must Be Santa 

Jeden z przykładów, że „się da”, ale trud­no by było inaczej, sko­ro autorem Must Be San­ta jest nie kto inny, jak Bob Dylan. Utwór pochodzi z albu­mu Christ­mas in the Heart, który jest 34. w dorobku ogól­nym artysty, ale pier­wszym z piosenka­mi świątecznymi.

Suf­jan Stevens
Christ­mas Unicorn

Okazu­je się, że album z piosenka­mi świąteczny­mi i kolę­da­mi stworzył także król amerykańskiej indie awan­gardy Suf­jan Stevens. Pode­jś­cie iście „suf­janowe”: od Silent Night po Christ­mas Uni­corn.

Tom Waits
Christ­mas Card from a Hook­er in Minneapolis

Jeśli Suf­jana Steven­sa określiłem mianem króla indie awan­gardy, to Tom Waits jest w takim razie cesarzem. W tak bogatym dorobku nie zabrakło także piosen­ki zahacza­jącej o tem­at świąt, w przy­pad­ku Wait­sa – jak moż­na się spodziewać – dalekiej od wesołych „jin­gle bell­sów” z przy­s­tro­jonych, ciepłych i pach­ną­cych piernikiem galerii handlowych…

The Killers
Don’t Shoot Me Santa

Kole­j­na z cyk­lu niekoniecznie wesołych piosenek świątecznych. Tem­at pod­jęli Amerykanie z The Killers, a w ich wyko­na­niu Mikołaj zami­ast przynosić szczęś­cie i prezen­ty, jest raczej oprawcą.

Jin­gle Cats Silent Night

Jeśli myśleliś­cie, że naj­gorsze, coś­cie widzieli, to zespół The Dark­ness, śpieszę ze spros­towaniem. Cicha noc, jak na inter­net przys­tało, w kociej wer­sji. Wesołych świąt.

Może Ci się także spodobać

Kolekcjon­er / Duża czarna i jej fan

Sam­pler: Talk­ing Heads

Świątecz­na pocztówka od Toma Waitsa

Prezen­town­ik NCPP