Prezen­town­ik NCPP

Do świąt zostało już niewiele, dlat­ego dla wszys­t­kich lubią­cych czekać do ostat­niej chwili, żeby nie powiedzieć spóź­nial­s­kich 😉 mamy kil­ka prezen­towych propozy­cji. Oczy­wiś­cie muzy­cznych, żeby w te świę­ta nie zabrakło pięknych chwil i melodii.

Książ­ki

1. „Ilus­trowana His­to­ria Roc­ka” Susana Mon­teagu­do, Luis Demano
Świet­nie zapro­jek­towany prze­wod­nik po dzie­jach muzy­ki rock­owej. Najważniejsze wydarzenia, artyś­ci i trendy w muzyce gitarowej. Dla dzieci i dorosłych.

2. „Dzi­ka rzecz. Pol­s­ka muzy­ka i trans­for­ma­c­ja 1989–1993” Rafał Księżyk
Pory­wa­ją­ca his­to­ria rodzącej się w okre­sie trans­for­ma­cji pol­skiej sce­ny alter­naty­wnej. Pozy­c­ja obowiązkowa!

3. „Będziesz smażyć się w piek­le” Krzysztof Owedyk
Że niby kon­trow­er­syjny komiks na świę­ta? No, niekoniecznie. Wcią­ga­ją­ca i bar­w­na opowieść o muzyce, przy­jaźni, rodzinie i funkcjonowa­niu zespołu w pol­skiej rzeczywistości.

4. „Halo! Tu dźwięk!” Joan­na Gusz­ta, Karoli­na Jaruszews­ka, Mag­dale­na Piotrows­ka, Szy­mon Piotrowski
Wspani­ała propozy­c­ja dla dzieci i dorosłych przy­bliża­ją­ca zagad­nie­nie dźwięku. Piękne ilus­trac­je, ciekawe zada­nia i odnośni­ki do intere­su­ją­cych mate­ri­ałów w Internecie. Ilus­trac­je: Maciek Błaźniak

5. „Wrzeszcz! Mikołaj Trza­s­ka auto­bi­ografia” Tomasz Gre­gor­czyk, Janusz Jabłońs­ki, Mikołaj Trzaska
Portret jed­nego z najbardziej cenionych pol­s­kich improw­iz­a­torów.  Prawdzi­wa ucz­ta nie tylko dla fanów jazzu.

6. „12 Pół­tonów. Książ­ka o muzyce” Zuzan­na Kisielewska
Co łączy muzykę z astronomią i dlaczego potrze­bu­je­my smut­nych piosenek? „12 pół­tonów. Książ­ka o muzyce’’ Zuzan­ny Kisielewskiej to niesamowi­ta podróż w krainę muzy­ki peł­na ory­gi­nal­nych pytań i zaskaku­ją­cych odpowiedzi.

7. „No to gramy! Muzy­cz­na awan­tu­ra od Lit­tle Richar­da do Björk” Mar­i­an­na Oklejak
Autors­ki album Mar­i­an­ny Okle­jak to prawdzi­we kom­pendi­um wiedzy o muzyce rozry­wkowej dla dzieci. Muzy­czne cieka­wost­ki w formie komik­su spraw­ią przy­jem­ność również nas­to­let­nim i dorosłym fanom muzyki.

8. „To nie jest hip-hop. Roz­mowy” – zestaw I & II & III Jacek Bal­ińs­ki, Bartek Strowski
Zestaw trzech częś­ci książ­ki „To nie jest hip-hop. Roz­mowy” autorstwa Jac­ka Bal­ińskiego i Bart­ka Strowskiego. 55 wywiadów z wyjątkowy­mi posta­ci­a­mi pol­skiej sce­ny hiphopowej.

Muzy­ka

1. Cari­bou – Suddenly 
Czołowa postać świa­towej elek­tron­i­ki w doskon­ałej formie. Pole­camy w winy­lowym wyda­niu. Bo i jakość dźwięku lep­sza a i cena pły­ty w Polsce bard­zo przystępna.

2. Fan­fara Awan­tu­ra – Prawdzi­wie pol­skie techno
Pol­skie melodie ludowe w ryt­mach tech­no, na dodatek zagrane przez orkiestrę dętą!

3. Zło­ta Kolekc­ja: Zbig­niew Wodecki
Najpiękniejsze utwory Mis­trza Wodeck­iego zebrane w „Złotej kolekcji’’ z pewnoś­cią uprzy­jem­nią świąteczny czas.

4. The Avalanch­es – We Will Always Love You
Mis­tr­zowie sam­plin­gu i dobrych melodii z Aus­tralii, po kilku lat­ach prz­er­wy, wraca­ją w wielkim sty­lu. Oprócz, rzecz jas­na samych The Avalanch­es na pły­cie nie braku­je znakomi­tych goś­ci, by wymienić tylko Leona Bridge­sa, Jamie’ego XX, Blood Orange, Per­ry Far­rel czy Tricky.

5. Art­book: Instru­men­ty orkie­strowe opowiada­ją baj­ki. W pakiecie część 1 i 2.
Nowa­tors­ki sposób opowiada­nia o muzyce: czym są i jak brzmią instru­men­ty. Baj­ki i opowieś­ci dla dużych i małych. Oprócz kolorowanek i ilus­trowanych art­booków zestaw zaw­iera pli­ki, których moż­na słuchać zarówno w domu jak i np. pod­czas podróży w aucie.

Dla fanów grafi­ki i muzyki

1. Tor­ba czarna NCPP
Tor­ba z pro­jek­tem Karo­la Banacha

2. Tor­ba biała NCPP
Tor­ba z pro­jek­tem Justyny Frąckiewicz

3. Plakat 50 x 70 cm 
Plakat z pro­jek­tem Justyny Frąckiewicz

4. Plakat 50 x 70 cm 
Plakat z pro­jek­tem Karo­la Banacha

5. Plakat „Amfiteatr” 50 x 70 cm 
Plakat z pro­jek­tem stu­dia GRA-FIKA (Katarzy­na Jasińska)

Może Ci się także spodobać

Kolekcjon­er / Duża czarna i jej fan

Sam­pler: Talk­ing Heads

Świątecz­na pocztówka od Toma Waitsa

Rym­cimpym­cim w służ­bie świąt